Suli Harmónia
Általános Iskola 3.osztály
Pölöske

MENÜ

 

SULI HARMÓNIA ÁLTALÁNOS ISKOLA PÖLÖSKE

 

 

HÁZIRENDJE

  

     A házirend a Suli Harmónia Általános Iskola Pölöske telephely / továbbiakban: iskola/ belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik.

 1. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt.
 2. A házirend a hatályba lépés napjától  visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt.
 3. Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül érvényes az iskola szervezeti és működési szabályzata, valamint a pedagógiai programja.
 4. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára  vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya.
 5. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság és SZM egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti.

 

II. rész : A TANULÓ JOGAI

 

A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá külön-külön érvényesek.

 

A tanulónak joga, hogy:

-         személyiségét, emberi méltóságát, vallási, világnézeti meggyőződését  tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak ne vessék alá; ha a tanuló úgy érzi, hogy emberi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az intézmény igazgatójához;

-         ismerje a rá vonatkozó törvényeket, szabályokat, és a demokrácia elveinek megfelelően használja is azokat;

-         jogai megsértése esetén jogorvoslási lehetőségeket vegyen igénybe;

-         egészséges, biztonságos környezetben tanuljon;

-         iskolaorvosi ellátásban, rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, az iskola által szervezett kötelező iskolaorvosi szűrővizsgálatokon vegyen részt, a szűrővizsgálatok időpontjáról és tárgyáról az osztályfőnök tájékoztatja a tanulót;

-         mindennapi testedzésen vehessen részt;

-         szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön ( pl.: étkezési támogatás, tanszerellátás) igényeit, amennyiben jogosultsága van, a megfelelő űrlapon, szülői  ( v. gyám ) aláírással jelezheti, és azt az osztályfőnökének adja le;

-         napközi-otthonos, tanulószobai, menzás ellátásban részesüljön, megfelelően étkezhessen, ezt az adott tanév első napján, vagy a beiratkozáskor jelzi osztályfőnökének;

-         a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon

(korrepetálás, szakköri foglalkozás, versenyekre való felkészülés stb. );

-         részt vegyen az iskola kulturális életében, iskolai és egyéb meghirdetésű tanulmányi versenyeken, pályázatokon, illetve ezek meghirdetését kezdeményezze osztályfőnökénél, a szaktanároknál vagy a diákönkormányzatnál; a versenyekre, pályázatokra a kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni;

-         az iskolában kínált szabadon választható foglalkozásokon, expedíciókban részt vegyen, illetve kezdeményezze azok létrehozását;

-         részt vegyen  felzárkóztató órán illetve szakköri, sport- és diákköri csoportok munkájában, valamint kezdeményezhetik ilyen órák, foglalkozások indítását

( együttesen: tanórán kívüli foglalkozások),  a tanórán kívüli foglalkozásokat a tanév első hónapjában minden tanuló szabadon látogathatja és ez idő alatt kiválaszthatja, minden tanév október 01-ig melyikre szeretne a továbbiakban járni, konkrét jelentkezését a foglalkozás vezetőjének adja le, és jelzi osztályfőnökének is;

-         igénybe vegye az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, számítástechnika termét, az iskola sportfelszereléseit, eszközeit, és létesítményeit térítésmentesen használja; a létesítmények nyitvatartási ideje  kifüggesztésre kerülnek a tanév elején;

-         képességeinek, érdeklődésének megfelelő oktatásban, nevelésben részesüljön;

-         kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön, a jutalmak odaítéléséről az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet; ( a részletes szabályozást az intézményi SZMSZ és a pedagógiai programunk tartalmazza ;

-         megfelelő pihenőidő álljon rendelkezésére a tanórák, illetve szabadon választott foglalkozások közt, az iskola munkarendje ennek szellemében íródott ( l.: később);

-         a témazáró dolgozat idejét, témáját egy héttel hamarabb megismerje, és azt a szaktanár egy héttel hamarabb a naplóba is bejegyezze, hogy ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor több témazáró dolgozatra ( 1-4. osztályokban egy napon maximum egy, az 5-8. osztályokban egy napon maximum kettő);

 röpdolgozat szóbeli feleletnek számít, /e téma részletes szabályozása intézményünk pedagógiai programjában,a 4.4.2.7. és a 4.4.2.8. pontokban található/;

-         dolgozatait, írásbeli munkájának értékelését, továbbá munkájában elkövetett hibáit a következő tanórán, de legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját megnézhesse;

-         indokolt esetben felmentést kérjen a tanórai foglalkozások alól;

-         kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról;

-         átvételét kérje más nevelési, oktatási intézménybe;

-         választó és választható legyen a diákképviseletbe;

-         érdekeit a diákönkormányzat vezetősége képviselje, amelynek tagja a minden osztályból demokratikusan megválasztott osztályképviselő.

 

 

III. rész : A TANULÓ KÖTELESSÉGEI

  

A tanuló kötelessége, hogy

 

-         a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatát elkészítse;

-         részt vegyen a kötelező tanórákon és az általa év elején választott foglalkozásokon, hiányzásait – mindkét esetben - e házirendben szabályozattak szerint igazolja;

-         az írásbeli ellenőrzéseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak követelményeinek képessége, tehetsége maximális felhasználásával eleget tegyen, aki az írásbeli dolgozat alatt nem engedett segédeszközt használ, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli;

-         magatartása fegyelmezett legyen, a tanórák rendjét, az iskola használat rendjét, a házirendben foglaltaknak megfelelően betartsa;

-         védje a személyi és közösségi tulajdont, e kötelességét teljesíti a tanuló, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az intézmény valamelyik dolgozójának;

-         tanulótársainak, az intézmény vezetőinek, tanárainak, az intézmény alkalmazottainak és vendégeinek emberi méltóságát és jogait tiszteletbe tartsa, velük szemben tiszteletteljes magatartást tanúsítson;

-         társai és saját testi épségét, egészségét megóvja, felhívja társai, tanárai figyelmét az általa észlelt balesetveszélyre, haladéktalanul jelezze a felügyeletét ellátó személynek, ha bárkit veszélyeztető állapotot, balesetet észlelt, illetve ha valaki vagy saját maga (amennyiben állapota ezt lehetővé teszi ) megsérült;

-         elsajátítani és betartani az egészségvédelmi, baleset-elhárítási, tűzvédelmi szabályokat, melyeket a tanév elején az osztályfőnökök és a szaktanárok ismertetnek;

-         az intézmény termeit, berendezéseit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a károkozást elkerülni, a kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok rendelkeznek.

 

  

    

IV.     rész : ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

1.  Az intézményünk létesítményeinek használatát mellékletekben szabályoztuk:   

         könyvtár és számítástechnika terem, sportöltöző és az ebédlő.

 

2. Iskolánk tornaszobájában, technika tantermében csak tanári felügyelettel tartózkodhatsz.

 

3. A termekben lévő audiovizuális eszközök csak tanári engedéllyel működtethetők.

 

4. Az iskolánk területét csak osztályfőnököd engedélyével hagyhatod el.

 

5. Lehetőséged van, hogy az iskolába kerékpárral érkezz, intézményünk udvari

területein a kerékpárokkal azonban játszani, versenyezni tilos. Azokat megérkezésedkor a kerékpártárolóban kell elhelyezned. Amennyiben azonban a veled lévő pedagógus lehetőséget teremt és felügyeletet biztosít, az udvarban is használhatod a kerékpárodat.

 

6.  Az iskola területén talált tárgyakat a titkárságon kell leadnod.

 

 1. Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszesitalt fogyasztani tilos. Pedagógusok az arra kijelölt helyen dohányozhatnak.

 

 1. Az ellenőrző könyvnek, tájékoztató füzetnek mindig nálad kell lennie, hogy bármely iskolai közleményt be lehessen írni. A bevezetett információkat a szüleiddel alá kell íratnod.

 

 1. A tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos számodra és nevelőid számára is. Amennyiben ezt nem tartod be, telefonoddal zavarod társaid munkáját, a foglalkozást tartó pedagógus a felszólításod után dönthet arról, miként biztosítsa, hogy a telefonod ne zavarjon másokat.

 

10.  Az otthonról hozott - az oktatáshoz szükséges tárgyakat, eszközöket – csak rendeltetésszerűen használhatod. Ha az órai munkánkhoz nem szükséges tárgyakat kívánsz behozni, ehhez előzetesen osztályfőnököddel egyeztetned kell a balesetek, sérülések elkerülése végett, és csak az Ő engedélyével hozhatod a kérdéses tárgyat, eszközt az iskolába.

 

11. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával  

      összefüggésbe nem hozható káreseményekért.

        

  

V. rész : AZ ISKOLA MUNKARENDJE

 

Az iskola nyitva tartása:

                  Szorgalmi időben, munkanapokon az iskolában: 730 – 1730- ig,

                  Az iskolánkban tartott rendezvények, illetve a délutáni  gyermek-rendezvények, 

                  angol és tánc stb. foglalkozások esetén ezek  végeztéig tart nyitva az iskola.

 

Az iskolába tanítási napokon 730 -  750 óra között érkezhetsz, és igénybe veheted az ügyeleti rend szerinti felügyeletet.

A tanóráid 45 percesek, az első tanóra 8 00– órakor kezdődik.

 

Szünetek rendje:  845 - 855

                           940 - 955

                                    1040- 1055

                           1140- 1150

                           1235 - 1245

 

Az első 15 perces szünetben lehetőséged van elfogyasztani a tízóraidat. A második 15 perces szünetet kint töltöd teljes egészében – ha az időjárás engedi – tanári felügyelettel a szabadban.

 

A mindennapos testnevelés biztosítása érdekében a sportkörökre mindenkori órarend beosztása szerint mehettek. Ugyanez vonatkozik a tanórán kívüli, a felzárkóztató illetve a tehetséggondozó foglalkozásaitokra, a diákkörökre.

 

VI. rész :  MULASZTÁSOK IGAZOLÁSOK

 

Hiányzásod esetén, a hiányzást követő első héten belül igazolást kell az osztályfőnöködnek bemutatnod.

A szüleid tanévenként legfeljebb 3 napot igazolhatnak, ezt írásban az ellenőrző könyvedben, illetve a tájékoztató füzetedben tehetik meg. Ezen túlmenő hiányzásodat csak orvos által adott, eredeti igazolással vagy hivatalos dokumentum eredetijével igazolhatod, melyet az iskola megőriz.

Távolmaradási engedélyt indokolt esetben – családi esemény, utazás – kérhet a szülőd vagy jogi képviselőd 1 – 2 órára a szaktanárodtól, 1 – 3 napra az osztályfőnöködtől, ennél hosszabb időtartamra az iskola igazgatójától. Az engedélyt az igazgató indoklással elutasíthatja, ha az a tanulmányi kötelezettséged minimumszintű teljesítését veszélyezteti.

Amennyiben a mulasztást nem igazolod a meghatározott időtartam alatt, mulasztásod igazolatlan mulasztásnak minősül.

Az első igazolatlan mulasztás alkalmával az osztályfőnököd köteles a szüleidet, képviselődet írásban értesíteni.

A második igazolatlan mulasztás után osztályfőnököd köteles a gyermekjóléti szolgálat képviselőjével együtt családlátogatást tenni nálatok.

Ha 10 óránál több az igazolatlan óráid száma, az osztályfőnököd jelzi az iskolaigazgatónak, aki köteles eljárást kezdeményezni a jegyzőnél.

Ha sportversenyen, vagy tanulmányi versenyen veszel részt, úgy kell tekinteni, mintha hivatalos ügy miatt maradtál volna távol. Ezt utólag a verseny szervezője igazolja.

Ha egy iskolaéven belül 250 tanórát vagy egy tantárgy éves óraszámát 30%-al meghaladóan hiányzol, évfolyamismétlésre vagy kötelezhető, ez alól a tantestület határozata adhat felmentést, mely osztályozó vizsgára engedhet.

 

 

IX.  rész : A HETES KÖTELESSÉGEI

 A hetesek kiválasztása osztályon belüli megállapodás, hagyomány szerint történik.

 1. Megbízatásuk hétfőn reggel kezdődik és pénteken tanítás után ér véget.
 2. Gondoskodnak a tanári asztal, szék és a tábla tisztaságáról, krétáról és a terem szellőztetéséről, azaz a munka alapfeltételeiről.( A padok tisztaságának biztosítása mindannyiunk közös feladata, mivel munkánk során nem mindig ugyanazon a helyen dolgozunk! )
 3. Tájékoztatják az órát megkezdő pedagógust a hiányzók személyéről.

 

X. rész : EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. Az iskolai ünnepélyeken a javasolt ünnepi öltözet lányoknak a következő:
 • fehér blúz
 • sötét szoknya

 

 1. Az iskolai ünnepélyeken a javasolt ünnepi öltözet fiúknak a következő:
 • sötét nadrág
 • fehér ing

 

 1. A testnevelés órákon használatos, célszerű öltözékről a tanév elején a testnevelő tanár ad tájékoztatást.

 

 1. Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulók az osztályfőnök útmutatásai alapján vesznek részt.

  

 

A könyvtár használata

Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata 1. illetve 7. sz. mellékletei szabályozzák könyvtárunk használatát.

Könyvtárhasználati szabályzatunk 7/1-es pontja szerint a könyvtár nyitvatartása minden tanévben az órarendhez igazodik, melyet a tanév első hetében az ajtóra kifüggesztünk. 

                                               

  

Számítástechnika terem használata

Mivel a könyvtár és számítástechnika terem egy helyiségben található, az informatikai berendezések csak külön tanári felügyelettel használhatók.

Informatika órákon és szakkörön szaktanári irányítással vehetők igénybe a számítógépek.

Délutáni órákban minden tanuló, pedagógus felügyeletével, igény szerint használhatja számítástechnika termet munkájához, ill. szabadidős tevékenységhez.

A könyvtár és a számítástechnikai terembe csak a szaktanár által előírt eszközök vihetők be.

 

 

Ebédlő használata.

Az ebédlőben zajló étkezések :     

 • tízórai;
 • ebéd;
 • uzsonna;

Az ebédlőben tartózkodhat mindenki, aki a fentiekben részesül.

Az iskolaotthonos és napközis tanulók tanári felügyelet mellett étkeznek, a menzás  tanulók önállóan.

Az étkezések időpontja a mindenkori órarend és az ételszállítás idejének függvénye. Minden tanév szeptember 1-jén ennek rendje az ebédlő ajtajára kerül kifüggesztésre.

Az ebédlőben a kulturált viselkedés szabályai szerint illik viselkedni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Asztali nézet