Suli Harmónia
Általános Iskola 3.osztály
Pölöske

MENÜ

 

ad nyújt, átad, juttat, adományoz, ajándékoz, adakozik

akar akaródzik, kíván, szándékozik, szándékában van, készül, törekszik

álldogál áll, őgyeleg, ácsorog, lézeng, ténfereg, lábatlankodik

árul elad, értékesít, kereskedik, árulgat, árusít, kufárkodik, áruba bocsát

ballag bandukol, baktat, kullog, mendegél, csoszog, vánszorog

bánat bú, búsulás, szomorúság, gyász, keserv, elkeseredés, rosszkedv

bátor merész, hősies, vakmerő, elszánt, vitéz, rettenthetetlen

beszél szól, mond, magyaráz, mesél, csacsog, kijelent, társalog

bolt üzlet, áruház, kereskedés, piac, vásárcsarnok, butik, áruda

buta ostoba, oktondi, balga, bárgyú, együgyű, fajankó, tökkelütött, bumfordi

büszke rátarti, önérzetes, öntelt, önhitt, kényes, gőgös, dölyfös, hetyke, hencegő

csal hamisít, csalogat, ámít, csábít, hiteget, rászed, szélhámoskodik, becsap

csinál készít, tesz, végez, előállít, alkot, dolgozik, szerkeszt

díszes ékes, szép, pompás, cifra, hímes, cicomás, szépséges, tetszetős

dob dobál, vet, hajít, lök, hajigál, röpít

dühös haragos, indulatos, mérges, vad, felbőszült, bosszús, ingerült

éhes éhezik, korog a gyomra, koplal, böjtöl, ehetnékje van

elképzel elgondol, feltételez, megálmodik, fantáziál, eltervez

ember halandó, lélek, fej, teremtés, embertárs, személy, egyén, személyiség, valaki

énekel dalol, dúdol, dúdolgat, gajdol, kornyikál, nótázik, zengedez, kántál, trilláz

ennivaló táplálék, étel, eledel, eleség, harapnivaló, elemózsia, betevő falat

erős erőteljes, erélyes, izmos, markos, munkabíró, edzett, vállas, vasgyúró

esik csepeg, csepereg, szitál, permetez, hull, zuhog, szakad, ömlik

eső csapadék, zápor, zivatar, jégeső

fázik didereg, fagyoskodik, megdermed, vacog a foga, rázza a hideg

fekszik hever, nyugszik, elterül, hasal, henyél, pihen

folyton mindig, állandóan, egyre, örökké, szakadatlanul, vég nélkül

fut szalad, kocog, iramodik, nyargal, rohan, vágtat, lohol, üget

gondolkodik elmélkedik, tűnődik, töpreng, mérlegel, eszmél, fontolóra vesz, okoskodik

gondos lelkiismeretes, pontos, alapos, rendes, figyelmes

gyerek magzat, csecsemő, kisded, csemete, pici, poronty, kölyök, apróság

gyors fürge, sebes, mozgékony, serény, friss, gyors lábú

győz győzedelmeskedik, nyer, diadalmaskodik, leküzd, sikert arat, megver

halk csöndes, nesztelen, néma, szótlan, zajtalan

hallgat fülel, hallgatózik, hegyezi a fülét

ház lakás, lak, otthon, épület, palota, kastély, kunyhó, hajlék, viskó, villa

helyez tesz, fektet, rak, állít, illeszt, telepít

helység hely, város, falu, község, település

hűséges, ragaszkodó, állhatatos, becsületes, megbízható, tisztességes

ifjú fiatal, zsenge, fejlődő, fejletlen, kiskorú

igaz helyes, helytálló, őszinte, való, valódi, hamisítatlan, valóságos

ír írogat, irkál, körmöl, ró, másol, firkál, betűt vet

jár lép, lépeget, járogat, lépdel, gyalogol, talpal, sétál

kiváló, értékes, becses, drága, rendes, hibátlan, tökéletes

85

jön közeledik, közeleg, eljön, érkezik, indul

kap elér, megkap, hozzájut, részesül, elnyer, elfogad

kedves nyájas, elragadó, elbűvölő, aranyos, drága, szerető, imádnivaló

kell muszáj, szükséges, rákényszerül, jó volna, nem ártana, rá van utalva

keres kutat, keresgél, fürkész, böngész, kotorász, puhatol, tűvé tesz mindent

kíváncsi érdeklődő, kotnyeles, kandi, szemfüles, búvárkodó, beleüti az orrát

lakoma tor, vendégség, eszem-iszom, dínomdánom, tivornya, lagzi, mulatság

lát néz, pillant, tekint, szemlél, bámul, bámészkodik, kandikál, kukucskál

lehet lehetséges, meglehet, előfordulhat, megeshet, megtörténhet, kivitelezhető

leleményes találékony, ötletes, agyafúrt, ravasz, csalafinta

lesz keletkezik, létesül, képződik, születik, alakul, ered, terem, kezdődik

magas nagy, kiemelkedő, óriási, hórihorgas, nyurga, nyúlánk, égimeszelő

majd később, holnap, nemsokára, ezentúl, jövőre, hamarosan, előbb-utóbb

makacs önfejű, csökönyös, akaratos, nyakas, engedetlen, makrancos, konok, dacos

megfog megragad, megmarkol, kézbe vesz, megszorít, elkap, nyakon csíp

megy mendegél, távozik, útra kel, elutazik, indul, vándorol, halad, jár

nagyon erősen, nagymértékben, módfelett, szörnyen, túlságosan, határtalanul

nevet kacag, vihog, mosolyog, viháncol, kuncog, hahotázik, derül

okos értelmes, eszes, tehetséges, bölcs, lángész, szellemes, nagyeszű, agyafúrt

óv véd, védelmez, oltalmaz, őriz, vigyáz rá

öreg koros, idős, vén, éltes, agg, élemedett, régi

öröm boldogság, gyönyör, vidámság, derű, jókedv, gondtalanság, jó hangulat

piszkos koszos, szennyes, mocskos, szutykos, maszatos, sáros, szurtos, mosdatlan

ragyog csillog, fénylik, világít, tündöklik, sugárzik, villog, szikrázik

rét kaszáló, legelő, mező, tisztás

rossz hibás, használhatatlan, káros, veszedelmes, silány, gaz, komisz, romlott

ruha öltözet, öltöny, mez, viselet, ing, rokolya, gúnya

siet igyekszik, iparkodik, szedi a lábát, iszkol, csipkedi magát

sír pityereg, rí, zokog, könnyezik, sír-rí, sírdogál, sivít, ordít, bőg

sok számos, tengernyi, töméntelen, megannyi, nagyszámú, számtalan, seregnyi

száll repül, röpköd, szállong, csapong, lebben, szárnyal, lebeg

szép kecses, bájos, gyönyörű, elbűvölő, igéző, tetszetős, csinos, szemrevaló

szomorú bús, búslakodó, bánatos, gyászos, csüggedt, komor, mélabús, siralmas

szorgalmas serény, szorgos, dolgos, igyekvő, iparkodó, buzgólkodó

talál lel, ráakad, rábukkan, felfedez

tanul tanul, okul, készül, tanulgat, tanulmányoz, magol, bifláz

tanuló diák, tanítvány, növendék, hallgató, iskolás, tanonc

takar föd,, beföd, borít, beterít, leplez, belep, beburkol

tréfál viccel, mókázik, bohóckodik, incselkedik, szellemeskedik

ül üldögél, trónol, csücsül, kuksol, gubbaszt

üt csap, ráhúz, ver, sújt, rásuhint, rávág, üti-veri, pofoz

vág vagdal, nyír, darabol, szel, szeletel, nyes, hasogat, nyiszál, metsz

veszekedik zsörtölődik, viaskodik, pöröl, vitáz, civakodik, torzsalkodik

zaj lárma, moraj, robaj, dörej, zörej, zsivaj, ricsaj, kiabálás, zenebona

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet